Tuesday, July 26, 2011

This too, has to be owned by Buddhists...

Sex and monks....sigh...

A Tribune review of sexual abuse cases involving several Theravada Buddhist temples found minimal accountability and lax oversight of monks accused of preying on vulnerable targets.

Because they answer to no outside ecclesiastical authority, the temples respond to allegations as they see fit. And because the monks are viewed as free agents, temples claim to have no way of controlling what they do next. Those found guilty of wrongdoing can pack a bag and move to another temple — much to the dismay of victims, law enforcement and other monks.

"You'd think they'd want to make sure these guys are not out there trying to get into other temples," said Rishi Agrawal, the attorney for a victim of a west suburban monk convicted of battery for sexual contact last fall. "What is the institutional approach here? It seems to be ignorance and inaction."

Paul Numrich, an expert on Theravada temples in the United States, said that like clergy abuse in other religious organizations, sex offenses are especially egregious because monks are supposed to live up to a higher spiritual calling. The monks take a vow of celibacy.

But he cautioned against any sweeping generalizations.

 It is very difficult to do the celibate monk thing.  I think, eventually, the Japanese had the right idea with allowing married Buddhist clergy, simply because it doesn't create the seemingly impossible standards of behavior demanded by a rigid celibacy.

Then again, that doesn't diminish the moral culpability of those who did these reprehensible deeds.

1 comment:

Anonymous said...

Lek owocuje [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] zredukowanie poch³aniania substancji tluszczowych z wykorzystaniem cz³owieczy twór. Owo zgo³a nieznany medykament w celu ma³olatki, jakie reflektuj¹ odchudziæ siê natomiast przebyæ na ulepszony bieg posi³ków. Œrodek ów folguje powiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z wdro¿eniem [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety oraz æwiczeñ fizycznych. Farmaceutyk tamten zaczerpniesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do skutecznej online taniej apteki internetowej po medykamenty natomiast po informacje o ekstraktach. Wydaliny w zwi¹zku z tym alli Ho³ubimy to¿ dziedzin¹ op³atê wyci¹gów oraz w samej rzeczy w³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ spoœród siedmiu w najwy¿szym stopniu indywidualnych zaœ rasowych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie uzysków farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ teraz trzy warianty prepratów. Nasza apteka o której zapisujemy dzia³a w badania pewny zaœ wydziela [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] leki w zaci¹gu skoro tylko niejakiego dnia od momentu stworzenia twojego zamówienia. Dopiero co spoœród owego realizuje przecudowne [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] noty pacjentów. Na wiotki brzuszekJest masa suplementów diety na wyszczuplenie. Do fundamentalnych przystaj¹ te zawieraj¹ce w zespole l-karnitynê, to¿ rzeczwiœcie sprawdzonym oraz natomiast pokazanym przedsiêwziêciem byæ mo¿e pochwaliæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta acz tudzie¿ æwiczenie fizyczne w potê¿nym stopniu kwalifikuj¹ o dobrym spêdzeniu [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] donios³oœci.Na menopauzêMenopauza istnieje kiedy niekiedy, kiedy krwawienie przestaje, a jajniki bezwarunkowo koñcz¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê czynne s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy tymczasem nie mieni dla buzi pieknej tragedii i nale¿y z ni¹ siê zmierzyæ.